Phim nói về bảy vị la hán chiến đấu với bốn tên cướp nguy hiểm ở chùa trên núi...