Một cố vấn chính trị biến cuộc tranh cử thị trưởng ở thị trấn nhỏ thành màn xiếc truyền thông hàng triệu đô la khi người ứng viên thân thiện thu hút sự chú ý của cả nước.