Nói theo quan điểm của Igor, chúng ta thấy nguồn gốc tối trợ trẻ gặp khó khăn, tình bạn cứu độ của Ngài với các sinh viên y khoa trẻ Viktor Von Frankenstein, và trở thành những người chứng kiến sự xuất hiện của cách Frankenstein đã trở thành người đàn ông - và các huyền thoại - chúng ta biết ngày nay.