Hiccup và bạn bè của mình khám phá và thêm vào các tài liệu tham khảo chính của họ về rồng...