Grier và Haig đang đánh lừa những người lính đánh thuê, người kỹ sư một nhà tù phá vỡ từ bên ngoài.